E-Webhops

algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
E-webshops
: KJL Electronic Design bvba
De koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming

2. Identiteit van de onderneming

KJL Electronic Design bvba, ook handelend onder de naam/namen E-webshops

Adres:
Mortelstraat 42
3150 Tildonk
België

E-mail: 
info@e-webshops.be
Tel: +32 16 603735
btw: BE 0450.046.346

Websites die onder deze naam worden beheerd: www.e-webshops.be en www.e-webshops.eu.

3. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van E-webshops en overeenkomsten met E-webshops. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van E-webshops.

Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper te kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. E-webshops behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of geschillen van derden niet door E-webshops erkend.

E-webshops garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen de koper en E-webshops.

E-webshops behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

4. Betaling

Voor de bestelling van producten via internet zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:

· Kredietkaart: Visa, MasterCard

· Maestro

· Bancontact/Mistercash

· iDEAL

· Bankoverschrijving:
KBC:
IBAN: BE60 7340 3160 8770
BIC: KREDBEBB

Of ING.nl:
IBAN
: NL61 INGB 0006 3402 97
BIC: INGBNL2A

Betalingen via overschrijving moeten ontvangen worden bij E-webshops vooraleer de producten worden verstuurd.

E-webshops kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

Om een veilige online betaling te waarborgen, worden de transactiegegevens met SSL technologie over internet verstuurd. Om via SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan de groene adresbalk. Bij oudere versies van browsers staat er een slotje in de onderste statusbalk.

Bij gebruik van hogervermelde betalingssystemen dient de koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren, tevens is E-webshops geen partij in de relatie tussen de koper en de beheerder van het betaalsysteem.

5. Prijzen

Alle prijzen op de website zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief btw, recupel, Bebat en Auvibel indien van toepassing.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

De koper is de prijs verschuldigd die E-webshops in haar bevestiging per e-mail heeft verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.

6. Levering

E-webshops tracht bestellingen uiterst binnen 30 dagen uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. In dit geval zal E-webshops de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

Er kan ook een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Aan de leveringsplicht van E-webshops zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door E-webshops geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

De fysieke producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres). E-boeken of andere digitale media worden via internet geleverd.

Uiteraard stelt E-webshops alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren, de koper stelt alles in het werk de producten in ontvangst te nemen tijdens de leveringstermijn.

7. Teruggave/herroeping

Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de  geen gebruik heeft gemaakt van zijn/haar herroepingsrecht, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij E-webshops, op bovenvermeld adres. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd (binnen de 14 kalenderdagen na schriftelijke melding), bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt E-webshops er zorg voor dat binnen 30 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

Het recht op ontbinding heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op e-boeken of andere digitale media.

8. Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij E-webshops, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van E-webshops. E-webshops houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. E-webshops zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, behalve in het geval van de schending van de intellectuele eigendomsrechten.

In geval van schending van de intellectuele eigendomsrechten (bv. het illegaal verspreiden van e-boeken) kan E-webshops uw persoonsgegevens en andere gegevens delen met een piraterijbestrijdings-organisatie zoals BREIN.

 E-webshops maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

9. Garantie

E-webshops garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van E-webshops komt overeen met de wettelijke 2 jaar. E-webshops is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan E-webshops) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan E-webshops, op bovenvermeld adres. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan E-webshops schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de koper door E-webshops gegrond worden bevonden, zal E-webshops naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van E-webshops en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, of (naar keuze van E-webshops) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van E-webshops gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van E-webshops voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

E-webshops is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. Deze garantie geldt niet indien:

1. en zolang de koper jegens E-webshops in gebreke is;

2. de koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van E-webshops en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

10. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt E-webshops zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden E-webshops slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van E-webshops gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

E-webshops kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

11. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen E-webshops en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door E-webshops op haalbaarheid is beoordeeld.

E-webshops behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

12. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van E-webshops gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. Overmacht

E-webshops is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van E-webshops alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

E-webshops behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is E-webshops gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien E-webshops bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde in welk geval het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde in welk geval leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. Aansprakelijkheid

E-webshops is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

15. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door E-webshops aan de koper verkochte en geleverde zaken blijft bij E-webshops zolang de koper de vorderingen van E-webshops uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van E-webshops wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

De door E-webshops geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan E-webshops of een door E-webshops aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin E-webshops haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht E-webshops zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan E-webshops.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen E-webshops en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leuven kennis, tenzij E-webshops er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

Algemene voorwaarden
Veel gestelde vragen
Forum
Contact: 
info@e-webshops.be

Volg ons op:
FacebookTwitterGoogle+

Logo's betaalmiddelen